آخرین اخبـار سازمان
افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

سازمان آرامستان ها اسلامشهر
  • سازمان آرامستان ها اسلامشهر

    سازمان آرامستان ها اسلامشهر یک سازمان دولتی است که در اسلامشهر و خیابان بهار واقع شده است. و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء اسلامشهر قرار گرفته است.